Trang chủ

Chi tiết bài viết

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ
Ngày đăng 08/05/2017 | 07:57 | Lượt xem: 117

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ/PHƯỜNG

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

130. Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa.

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu điện đến Cơ quan đăng ký PTTND cấp xã, phường, thị trấn nơi có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

- Bước 2: Cơ quan đăng ký PTTND cấp xã, phường, thị trấn tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và xử lý như sau:

a) Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì trả lại và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ;

b) Trường hợp hồ sơ nhận qua hệ thống bưu điện, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, có văn bản gửi tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

c) Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cơ quan đăng ký PTTND cấp xã, phường, thị trấn cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện cho chủ phương tiện. Trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

- Bước 3: Tổ chức, công dân nhận kết quả tại Cơ quan đăng ký PTTND cấp xã, phường, thị trấn.

* Cách thức thực hiện:

 Trực tiếp tại Cơ quan đăng ký PTTND cấp xã, phường, thị trấn hoặc qua đường bưu điện.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

a) Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện:

+ Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa (theo mẫu);

+ 02 (hai) ảnh khổ 10 x 15 chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi;

+ Biên lai nộp lệ phí trước bạ (bản chính) đối với phương tiện phải nộp lệ phí trước bạ;

+ Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa (theo mẫu).

b) Xuất trình bản chính các loại giấy tờ sau đây để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra:

+ Giấy phép hoặc tờ khai phương tiện nhập khẩu theo quy định của pháp luật đối với phương tiện được nhập khẩu;

+ Hợp đồng mua bán phương tiện hoặc hợp đồng đóng mới phương tiện đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm (trừ trường hợp chủ phương tiện là cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa và phục hồi phương tiện được phép hoạt động theo quy định của pháp luật);

+ Giấy tờ chứng minh được phép hoạt động và có trụ sở tại Việt Nam đối với tổ chức nước ngoài hoặc giấy tờ chứng minh được phép cư trú tại Việt Nam đối với cá nhân nước ngoài;

+ Hợp đồng cho thuê tài chính đối với trường hợp tổ chức cho thuê tài chính đề nghị được đăng ký phương tiện tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú của bên thuê.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết:  03 ngày làm việc (Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

* Cơ quan có thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan đăng ký PTTND cấp xã, phường, thị trấn.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa.

* Phí, lệ phí:  70.000đ/giấy đăng ký.

* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa (mẫu số 2- Phụ lục I, Thông tư 75/TT-BGTVT ngày 19/12/2014);

- Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa phải đăng ký nhưng không thuộc diện đăng kiểm (mẫu số 3 Phụ lục I, Thông tư 75/TT-BGTVT ngày 19/12/2014)

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Các phương tiện thủy nội địa của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn quản lý cấp xã, phường, thị trấnphải thực hiện đăng ký:

- Phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa số 48/2014/QH13;

- Thông tư 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải, Quy định về đăng ký phương tiện thuỷ nội địa;

- Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/06/2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa.