Trang chủ

Chi tiết bài viết

Chi bộ Công ty TNHH Giám định Bảo Định tổ chức Lễ Kết nạp Đảng
Ngày đăng 10/05/2017 | 08:47 | Lượt xem: 142

Căn cứ Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW, ngày 30/01/2013 của Ban Tổ chức Trung ương; Kế hoạch số 16-KH/BTCTU, ngày 03/7/2013 của Ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng về thực hiện thí điểm việc kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng;Căn cứ Công văn số 8180-CV/BTCTW, ngày 31/12/2014 của Ban Tổ chức Trung ương về tiếp tục thực hiện Hướng dẫn 17 của Ban Tổ chức Trung ương. Ngày 14 tháng 3 năm 2017, Chi bộ Công ty TNHH Giám định Bảo Định tổ chức Lễ Kết nạp Đảng cho quần chúng Nguyễn Ngọc Trung, buổi Lễ diễn ra long trọng và được sự quan tâm của Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Thường vụ Quận ủy và các đồng chí Lãnh đạo các Ban Tổ chức, Văn phòng Quận ủy, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy phường.