Trang chủ

Chi tiết bài viết

Quy chế làm việc của UBND phường Máy Tơ năm 2017
Ngày đăng 26/08/2017 | 09:39 | Lượt xem: 101

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA UBND PHƯỜNG MÁY TƠ

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG MÁY TƠ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 17/QĐ-UBND

    Máy Tơ, ngày 16 tháng 3 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế làm việc của cơ quan

Ủy ban nhân dân phường Máy Tơ

 
 
 ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MÁY TƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật  năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND ngày 04/8/2016 về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân phường Máy Tơ;

Xét đề nghị của công chức Văn phòng - Thống kê phường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của cơ quan Ủy ban nhân dân phường Máy Tơ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 (bảy) ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 20/01/2016           của Ủy ban nhân dân phường Máy Tơ.

 Điều 3. Văn phòng - Thống kê UBND, cán bộ, công chức, người lao động, các Tổ dân phố, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Quận ủy - HĐND - UBND quận;

- CT, các PCT UBND quận;

- Phòng Nội vụ quận;

- Phòng Tư pháp quận;

- Đảng ủy - HĐND phường;

- UB MTTQ VN và các đoàn thể;

- Các Tổ Dân phố trên địa bàn;

- CB,CC, người lao động thuộc UBND phường;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thạo

 

 

 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG MÁY TƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Máy Tơ, ngày       tháng    năm 2017

 

       

 

 

 

 

 

 

 

QUY CHẾ

Làm việc của cơ quan Ủy ban nhân dân phường Máy Tơ năm 2017

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 17 /QĐ-UBND

ngày 16 tháng 3 năm 2017 của UBND phường Máy Tơ)

 
   


I. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH

1. Quy chế này quy định nguyên tắc, chế độ trách nhiệm, lề lối làm việc, quan hệ công tác của cơ quan Ủy ban nhân dân phường Máy Tơ.

2. Cán bộ, công chức, lao động hợp đồng thuộc cơ quan Ủy ban nhân dân phường Máy Tơ (không bao gồm cán bộ Đảng ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể nhân dân và những người hoạt động không chuyên trách) chịu sự điều chỉnh của Quy chế này.

II. NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC

1. Cơ quan Ủy ban nhân dân phường làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò của tập thể, đề cao trách nhiệm của cá nhân và tinh thần chủ động, sáng tạo của từng cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban nhân dân phường (sau đây gọi tắt là cán bộ, công chức), trong đó vai trò của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường là người chịu trách nhiệm chính. Mỗi cán bộ, công chức chịu trách nhiệm cá nhân về lĩnh vực được phân công.

2. Cán bộ, công chức phải chấp hành sự chỉ đạo của cơ quan Nhà nước cấp trên, sự lãnh đạo của Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể nhân dân phường trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

3. Giải quyết công việc của công dân và tổ chức theo đúng pháp luật, đúng thẩm quyền và phạm vi trách nhiệm; bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời và hiệu quả; thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục, thời hạn quy định và chương trình, kế hoạch công tác.

4. Cán bộ, công chức phải sâu sát địa bàn, lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân, có ý thức học tập để nâng cao trình độ, từng bước đưa hoạt động của cơ quan Ủy ban nhân dân phường ngày càng chính quy, hiện đại, vì mục tiêu xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh, nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn.

III. MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

1. Đối với Ủy ban nhân dân quận và các phòng, ban, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân quận:

- Cơ quan Ủy ban nhân dân phường chịu sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận, chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Ủy ban nhân dân quận và các phòng, ban, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân quận theo quy định về chế độ thông tin báo cáo. Trong chỉ đạo, điều hành, khi gặp những vấn đề vượt quá thẩm quyền hoặc chưa được pháp luật quy định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường phải báo cáo kịp thời để xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận.

- Cơ quan Ủy ban nhân dân phường, cán bộ, công chức chịu sự hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc về chuyên môn, nghiệp vụ của các phòng, ban, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân quận trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trên địa bàn phường; có trách nhiệm phối hợp với các phòng, ban, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân quận trong đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức theo mục tiêu của thành phố và quận.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường chịu trách nhiệm bố trí cán bộ, công chức đủ năng lực đáp ứng yêu cầu của các lĩnh vực công tác theo đúng chức danh cán bộ, công chức đã được Ủy ban nhân dân quận quyết định.

2. Đối với Đảng ủy-HĐND phường:

- Cơ quan Ủy ban nhân dân phường chịu sự lãnh đạo của Đảng ủy phường trong việc thực hiện Nghị quyết của Đảng; sự kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của cơ quan Nhà nước cấp trên; chịu sự giám sát của Hội đồng nhân dân phường .

- Cơ quan Ủy ban nhân dân phường chủ động đề xuất với Đảng ủy - Hội  đồng nhân dân phường phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể về phát triển kinh tế - xã hội, công tác quân sự - quốc phòng địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và những vấn đề quan trọng khác ở địa phương.

3. Đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể nhân dân phường:

- Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể nhân dân phường trong thực hiện nhiệm vụ công tác, chăm lo đời sống và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; tạo điều kiện cho các tổ chức này thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đồng thời chịu sự giám sát của tổ chức này theo quy định.

- Định kỳ hàng tháng hoặc khi thấy cần thiết báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và hoạt động của cơ quan Ủy ban nhân dân  phường để Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể nhân dân phường biết; phối hợp vận động, tổ chức các tầng lớp nhân dân chấp hành đúng đường lối, chính sách pháp luật và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân đối với Nhà nước.

4. Đối với Tổ dân phố:

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường có trách nhiệm nắm bắt tình hình các Tổ dân phố thuộc địa bàn được phân công phụ trách hoặc trực tiếp làm việc với các tổ chức ở Tổ dân phố để nghe phản ánh tình hình, kiến nghị và giải quyết các khiếu nại của nhân dân theo quy định của pháp luật. Mỗi công chức phường phải có trách nhiệm tham mưu, giúp lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường trong việc nắm bắt tình hình và tạo điều kiện cho các Tổ dân phố trên địa bàn hoạt động hiệu quả.

- Tổ trưởng Tổ dân phố phải thường xuyên liên hệ với cơ quan Ủy ban nhân dân phường để nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các văn bản chỉ đạo, điều hành của cơ quan Nhà nước cấp trên và của Ủy ban nhân dân phường; tổ chức triển khai thực hiện tại Tổ dân phố.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Ông Nguyễn Văn Thạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân:

Điều hành, phụ trách chung. Trực tiếp chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm đột xuất, quan trọng của phường;

Chỉ đạo bộ phận: Quân sự, Tài chính - kế hoạch; Địa chính - Xây dựng; Quản lý đô thị; Công an. Đội thuế phường.

Phụ trách công tác phát triển kinh tế xã hội và quy hoạch đô thị. Chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án trên địa bàn;

- Phụ trách công tác tổ chức và cán bộ theo thẩm quyền;

- Chủ tịch Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật;

- Chủ tịch Hội đồng Chính sách, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự;

- Trưởng Ban Chỉ đạo 799 về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc;

- Phụ trách công tác về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn phường;

- Phụ trách giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền;

- Trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính; Trưởng ban chỉ đạo công tác kiểm soát thủ tục hành chính ; Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Trưởng ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; Trưởng ban Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn.

Trưởng các Ban Chỉ đạo theo quy định của pháp luật. Phụ trách các Tổ dân phố Trần phú 1, 2; Lê Thánh Thông ; Máy Tơ; Đà Nẵng 1, 2; Phạm Minh Đức 1, 2; Võ Thị Sáu 1, 2; Nguyễn Trãi 1, 2, 3, 4.

2. Bà Phí Thị Hồng Vân, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân:

- Thay mặt Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường khi Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường đi vắng hoặc được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường uỷ quyền để giải quyết công việc;

- Chỉ đạo bộ phận Văn phòng - Thống kê; Tư pháp - Hộ tịch; Văn hoá - Xã hội; Phối hợp chỉ đạo Đội thuế phường; Trật tự an toàn giao thông, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ; phòng chống dịch bệnh.

- Phối kết hợp phụ trách, chỉ đạo Trạm y tế phường, các Trường Mầm non trên địa bàn, trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền;

- Phụ trách các Tổ dân phố: Điện Biên 1, 2, 3, 4, 5; Lê Lợi 1, 2, 3, 4, 5; Lương Văn Can; Trần Khánh Dư 1, 2;

1. Trưởng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, chỉ đạo công tác ứng dụng công nghệ thông tin, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường chỉ đạo triển khai thực hiện mô hình chính quyền điện tử theo đề án của quận.

2. Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa";

3. Trưởng ban chỉ đạo xoá đói giảm nghèo;

4. Trưởng ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân;

5. Trưởng ban chỉ đạo phổ cập giáo dục mầm non, trung học cơ sở và nghề;

6. Trưởng ban chỉ đạo hè;

7. Công tác tín ngưỡng, tôn giáo;

Được Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường uỷ quyền ký các văn bản liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính theo các lĩnh vực được phân công.

Được Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường phân công ký các báo cáo và giải quyết đơn thư kiến nghị của công dân theo lĩnh vực được phân công.

Hàng tuần tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trực tiếp với Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường để có định hướng chỉ đạo.

Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi cần thiết theo phân công của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường và theo quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân phường.

3. Ông Hoàng Việt Dũng, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân phường tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân phường trong lĩnh vực quốc phòng, quân sự trên địa bàn theo quy định của pháp luật:

- Tham mưu với Đảng ủy, chính quyền phường về chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về công tác quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên;

- Xây dựng kế hoạch xây dựng lực lượng, giáo dục chính trị và pháp luật, huấn luyện quân sự, hoạt động chiến đấu, trị an của lực lượng dân quân tự vệ, xây dựng kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, huy dộng lực lượng dự bị động viên và các kế hoạch khác có liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng, quân sự phối hợp với các đoàn thể triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới công tác quốc phòng, quân sự trên địa bàn phường;

- Phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự Quận Ngô Quyền huấn luyện quân dự bị theo quy định;

- Tổ chức thực hiện đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự, quân nhân dự bị và dân quân theo quy định của pháp luật; thực hiện công tác động viên, gọi thanh niên nhập ngũ;

- Chỉ đạo dân quân tự vệ phối hợp với Công an và lực lượng khác thường xuyên hoạt động bảo vệ an ninh trật tự, sẵn sàng chiến đấu và tổ chức khắc phục thiên tai, sơ tán, cứu hộ, cứu nạn;

- Phối hợp với các đoàn thể trên địa bàn phường giáo dục toàn dân ý thức quốc phòng quân sự và các văn bản pháp luật liên quan tới quốc phòng, quân sự;

- Có kế hoạch phối hợp với các tổ chức kinh tế, văn hoá - xã hội thực hiện nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân;

- Thực hiện chính sách hậu phương quân đội, các tiêu chuẩn, chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ, quân nhân dự bị theo quy định;

- Tổ chức thực hiện nghiêm chế độ quản lý, sử dụng bảo quản vũ khí trang bị, sẵn sàng chiến đấu, thực hiện chế độ kiểm tra, báo cáo, sơ kết, tổng kết công tác quốc phòng, quân sự ở địa phương;

- Tham mưu, báo cáo, đề xuất với Ủy ban nhân dân phường xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực được phân công;

- Phân công ông Nguyễn Bá Lộc, Chỉ huy Phó Ban Chỉ huy Quân sự phường, Tổ viên Tổ Quản lý đô thị phường, giúp Ban Chỉ huy Quân sự phường  triển khai các nhiệm vụ về công tác quốc phòng địa phương của Ban Chỉ huy Quân sự phường.

4. Bộ phận Văn phòng - Thống kê: Gồm 03 người: Nguyễn Thị Kim Oanh, Phạm Thị Phương Thu, Vũ Thị Ngọc Thảo.

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân phường tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân phường trong các lĩnh vực: Văn phòng - Thống kê, tổ chức, nhân sự, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc và thanh niên trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

4.1: Nhiệm vụ bà Nguyễn Thị Kim Oanh

- Giúp Uỷ ban nhân dân phường xây dựng chương trình công tác, lịch làm việc và theo dõi việc thực hiện chương trình, lịch làm việc;

- Đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho các kỳ họp và lập dự trù mua sắm văn phòng phẩm phục vụ công tác tại bộ phận "Một cửa" Ủy ban nhân dân phường; Trực photo phục vụ công tác chứng thực;

- Nhận và trả kết quả trong giao dịch công việc giữa Uỷ ban nhân dân với cơ quan, tổ chức và công dân đến liên hệ công tác;

- Giúp Ủy ban nhân dân phường soạn thảo văn bản, tham mưu xây dựng các báo cáo của Ủy ban nhân dân phường;

- Chuyển giao văn bản, giấy mời đến 9 Tổ dân phố (Điện Biên 1, 2, 3, 4, 5; Trần Phú 1, 2; Trần Khánh Dư 1, 2);

- Có trách nhiệm phối hợp để chuẩn bị, phục vụ các hội nghị;

- Giúp Ủy ban nhân dân phường về công tác thi đua khen thưởng; chuẩn bị hồ sơ về công tác thi đua trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng phường xét duyệt;

- Giúp Ủy ban nhân dân phường thực hiện nhiệm vụ công tác bầu cử tại địa phương theo quy định của pháp luật;

- Phối hợp với các bộ phận chuyên môn khác để làm các nhiệm vụ chung của cơ quan khi lãnh đạo phân công.

4.2: Nhiệm vụ bà Phạm Thị Phương Thu

- Trực tiếp quản lý con dấu của Uỷ ban nhân dân phường. Thực hiện đúng trình tự quy định về công tác văn thư - lưu trữ, bảo quản hồ sơ cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan.

- Nhận và trả kết quả trong giao dịch công việc giữa Uỷ ban nhân dân với cơ quan, tổ chức và công dân đến liên hệ công tác;

- Quản lý công văn, sổ sách, giấy tờ, quản lý việc lập hồ sơ lưu trữ;

- Giúp Uỷ ban nhân dân phường soạn thảo văn bản, tham mưu xây dựng các báo cáo của Ủy ban nhân dân phường;

- Giúp Ủy ban nhân dân phường sử dụng hiệu quả trang điều hành tác nghiệp quận - phường, đưa thông tin tuyên truyền trên hệ thống đèn LED;

- Chuyển giao văn bản, giấy mời đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và 8 Tổ dân phố (Lê Thánh Tông; Võ Thị Sáu 1, 2; Nguyễn Trãi 1, 2, 3, 4; Máy Tơ);

- Có trách nhiệm phối hợp để chuẩn bị, phục vụ các hội nghị của phường;

- Giúp Ủy ban nhân dân phường tổ chức tiếp dân, tiếp khách;

- Phối hợp với các bộ phận chuyên môn khác để làm các nhiệm vụ chung của cơ quan khi lãnh đạo phân công;

- Giúp Uỷ ban nhân dân phường thực hiện nhiệm vụ công tác bầu cử tại địa phương theo quy định của pháp luật;

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính và theo mô hình "Chính quyền điện tử";

- Là thư ký Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính phường, giúp Ban Chỉ đạo xây dựng chương trình kế hoạch và theo dõi, đôn đốc các bộ phận chuyên môn thực hiện công tác cải cách hành chính và theo dõi việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO: 9001 - 2008 vào giải quyết công việc;

4.3. Nhiệm vụ bà Vũ Thị Ngọc Thảo

- Giúp Ủy ban nhân dân phường sử dụng hiệu quả trang điều hành tác nghiệp quận - phường, quản trị hệ thống mạng máy tính, tham mưu công tác ứng dụng công nghệ thông tin, trực photo phục vụ công tác chứng thực;

- Phụ trách xây dựng trang Website phường đảm bảo thông tin thường xuyên, kịp thời, chính xác, trung thực và hình ảnh đẹp;

- Giúp Uỷ ban nhân dân phường thực hiện nhiệm vụ công tác bầu cử tại địa phương theo quy định của pháp luật;

- Giúp Uỷ ban nhân dân phường soạn thảo văn bản, tham mưu xây dựng các báo cáo của Ủy ban nhân dân phường;

- Có trách nhiệm phối hợp để chuẩn bị, phục vụ các hội nghị của phường;

- Làm công tác thống kê, điều tra theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn;

- Chuyển giao văn bản, giấy mời đến các tổ chức, cá nhân và 10 Tổ dân phố (Lê Lợi 1, 2, 3, 4, 5; Phạm Minh Đức 1, 2; Lương Văn Can, Đà Nẵng 1, 2);

- Phối hợp với các bộ phận chuyên môn khác để làm các nhiệm vụ chung của cơ quan khi lãnh đạo phân công.

Phụ trách công tác kinh tế:

- Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân phường tổ chức kiểm tra các hộ nghỉ kinh doanh, các điểm kinh doanh - dịch vụ trên địa bàn phường, lập biên bản trình và đề xuất biện pháp giải quyết, giúp Uỷ ban nhân dân phường giải quyết những vụ việc vi phạm, tổ chức thu quỹ phòng chống lụt bão các cơ quan, đơn vị trên địa bàn;

- Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân phường tổ chức hướng dẫn các hộ sản xuất - kinh doanh - dịch vụ thực hiện đầy đủ các yêu cầu về thủ tục đăng ký kinh doanh và kiểm tra việc thực hiện các quy định ngành nghề sản xuất - kinh doanh - dịch vụ;

- Phối kết hợp chặt chẽ với Đội thuế phường, Tổ Quản lý chợ thực hiện quản lý hoạt động và công tác thu thuế, phí, lệ phí của Chợ và các hộ sản xuất - kinh doanh - dịch vụ trên địa bàn phường. Kiểm tra các hộ nghỉ bỏ sản xuất, kinh doanh dịch vụ để giúp Uỷ ban nhân dân phường kiểm soát nghĩa vụ nộp thuế, chống thất thu thuế, tổ chức thu quỹ phòng chống lụt bão các cơ quan, đơn vị trên địa bàn;

- Giúp Thường trực Uỷ ban nhân dân phường nắm việc sản xuất kinh doanh của nhân dân trên địa bàn phường;

- Chấp hành đúng quy định về chế độ báo cáo, thống kê theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn cấp trên;

- Tham mưu, báo cáo, đề xuất với Ủy ban nhân dân phường xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực được phân công.

5. Bộ phận Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường: Gồm 03 người: Đặng Minh Thắng, Nguyễn Mạnh Tuấn, Phạm Văn Cường

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân phường tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân phường trong các lĩnh vực: Đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng, đô thị, giao thông trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

5.1: Nhiệm vụ ông Đặng Minh Thắng

- Lập sổ địa chính đối với chủ sử dụng đất hợp pháp, lập sổ mục kê toàn bộ đất của phường;

- Giúp Uỷ ban nhân dân phường hướng dẫn thủ tục, kiểm tra để xác nhận việc tổ chức, hộ gia đình đăng ký đất ban đầu, thực hiện các quyền công dân liên quan tới đất trên địa bàn phường theo quy định của pháp luật. Sau khi hoàn tất các thủ tục có trách nhiệm chỉnh lý sự biến động đất đai trên sổ và bản đồ địa chính đã được phê duyệt;

- Thẩm định, tham mưu các văn bản để Uỷ ban nhân dân phường trình Uỷ ban nhân dân cấp trên quyết định về giao đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân và tổ chức thực hiện quyết định đó;

- Thu thập số liệu về số lượng, chất lượng đất đai, tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai, kiểm tra việc thực hiện việc quy hoạch, kế hoạch việc sử dụng đất đai đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

- Bảo quản hồ sơ địa giới hành chính, bản đồ địa giới hành chính, bản đồ chuyên ngành, sổ địa chính, sổ mục kê, sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ theo dõi biến động đất đai, số liệu thống kê, kiểm kê, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại trụ sở Uỷ ban nhân dân phường, các mốc địa giới;

- Lập danh sách các hộ dân trên địa bàn phường đã cấp và chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để đưa vào quản lý trên hệ thống điều hành tác nghiệp của quận, phường;

- Phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp trên trong việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ địa giới hành chính, giải phóng mặt bằng;

- Tham gia tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật đất đai;

- Theo dõi giải quyết các trường hợp bán nhà theo Nghị định 61/CP trình lãnh đạo ký;

- Trực tiếp giải quyết hồ sơ về lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên hệ thống mạng liên thông;

- Tham gia tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật đất đai, tham mưu cho lãnh đạo giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân về đất đai; thường xuyên kiểm tra nhằm phát hiện các trường hợp vi phạm lấn chiếm đất đai để kiến nghị Uỷ ban nhân dân phường xử lý;

- Phối hợp với công chức Địa chính - Xây dựng trong giải quyết hồ sơ cấp Giấy phép xây dựng; tham mưu, báo cáo, đề xuất với Ủy ban nhân dân phường xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực được phân công;

- Phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp trên trong việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ địa giới hành chính, giải phóng mặt bằng;

- Phối hợp với các bộ phận chuyên môn khác để làm các nhiệm vụ chung của cơ quan khi lãnh đạo phân công, tham gia với Tổ Quản lý đô thị làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự đường hè, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

5.2: Nhiệm vụ ông Nguyễn Mạnh Tuấn

  - Phụ trách công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn phường. Kiểm tra, phát hiện báo cáo, đề xuất Uỷ ban nhân dân phường xử lý các trường hợp vi trật tự xây dựng. Hoàn thiện hồ sơ đề xuất cấp trên xử lý nếu vượt quá thẩm quyền;

- Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân phường quản lý công tác xây dựng, giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn phường. Phối kết hợp với các bộ phận chuyên môn của phường; các cơ quan chức năng trong việc quản lý các công trình hạ tầng kinh tế;

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân phường công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn; phòng chống cháy nổ;

- Trực tiếp giải quyết hồ sơ về lĩnh vực Xây dựng trên hệ thống mạng liên thông quận - phường;

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân phường quản lý công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn; Phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ;

- Phối hợp với công chức Địa chính - Xây dựng trong giải quyết hồ sơ cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất; tham mưu, báo cáo, đề xuất với Ủy ban nhân dân phường xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực được phân công;

- Phối hợp với các bộ phận chuyên môn khác để làm các nhiệm vụ chung của cơ quan khi lãnh đạo phân công, tham gia với Tổ Quản lý đô thị làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự đường hè, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

5.3: Nhiệm vụ ông Phạm Văn Cường

  - Trực tiếp tham gia quản lý trật tự đường hè, vệ sinh môi trường đô thị trên địa bàn phường. Đề xuất Uỷ ban nhân dân phường xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường. Hoàn thiện hồ sơ đề xuất cấp trên xử lý nếu vượt quá thẩm quyền; Phối hợp với bộ phận chuyên môn của Ủy ban nhân dân phường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về xây dựng đối với tổ chức và công dân trên địa bàn phường;

- Phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp trên trong việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ địa giới hành chính, giải phóng mặt bằng;

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân phường quản lý công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn; Phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ;

- Phối hợp với các bộ phận chuyên môn khác để làm các nhiệm vụ chung của cơ quan khi lãnh đạo phân công.

6. Bộ phận Tài chính - Kế toán: Gồm 02 người: Nguyễn Thị Nhã, Nguyễn Thanh Phương.

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân phường tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân phường trong lĩnh vực tài chính, kế toán trên địa bàn theo quy định của pháp luật và tham mưu tổ chức triển khai một số nhiệm vụ khác khi có yêu cầu:

6.1. Nhiệm vụ bà Nguyễn Thị Nhã

- Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân phường thực hiện các hoạt động tài chính ngân sách đúng quy định của pháp luật;

- Xây dựng dự toán thu chi ngân sách trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, giúp Uỷ ban nhân dân phường trong việc tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách, quyết toán ngân sách, kiểm tra hoạt động tài chính của phường;

- Thực hiện quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, tài sản công của phường theo quy định;

- Kiểm tra các hoạt động tài chính, ngân sách theo đúng quy định, tổ chức thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan tài chính cấp trên;

- Báo cáo tài chính, ngân sách đúng quy định;

- Theo dõi biến động số lượng, chất lượng cán bộ, công chức phường;

- Quản lý sổ Bảo hiểm xã hội cán bộ, công chức, người lao động của Ủy ban nhân dân phường;

- Phối hợp với các bộ phận chuyên môn khác để làm các nhiệm vụ chung của cơ quan khi lãnh đạo phân công.

6.2: Nhiệm vụ bà Nguyễn Thanh Phương

- Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân phường thực hiện các hoạt động tài chính ngân sách đúng quy định của pháp luật;

- Giúp Ủy ban nhân dân phường về công tác Sổ xố kiến thiết;

- Thực hiện chi tiền theo lệnh chuẩn chi; thực hiện theo quy định về quản lý quỹ tiền mặt giao dịch đối với kho bạc Nhà nước về xuất nhập quỹ;

- Tổng hợp và theo dõi các khoản thu quỹ vận động của nhân dân, và các khoản thu phạt, thu khác theo quy định;

- Lập dự trù mua sắm phục vụ các hoạt động của phường sau khi có phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường;

- Phối hợp với các bộ phận chuyên môn khác để làm các nhiệm vụ chung của cơ quan khi lãnh đạo phân công.

7. Bộ phận Tư pháp - Hộ tịch: Gồm 02 người: Trần Thị Minh Huyền, Nguyễn Thế Thanh.

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân phường tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân phường trong lĩnh vực tư pháp và hộ tịch trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Thực hiện công chứng, chứng thực. Thực hiện chứng thực chữ ký.

7.1: Nhiệm vụ bà Trần Thị Minh Huyền

- Giúp Uỷ ban nhân dân phường soạn thảo, ban hành các văn bản quản lý theo quy định của pháp luật; giúp Uỷ ban nhân dân phường tổ chức lấy ý kiến nhân dân với Dự án Luật, Pháp lệnh theo kế hoạch của Uỷ ban nhân dân phường và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp trên, giúp Uỷ ban nhân dân phường phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân phường;

- Trực tiếp tiếp nhận giải quyết và trả kết quả hồ sơ liên quan đến công tác đăng ký, quản lý hộ tịch theo nhiệm vụ được phân cấp và đúng thẩm quyền được giao;

- Tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân phường hướng dẫn cộng đồng nhân dân tự quản xây dựng quy ước, kiểm tra việc thực hiện quy ước; thực hiện trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật;

- Tham mưu và xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung về công tác tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật, giúp Uỷ ban nhân dân phường tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân. Quản lý tủ sách pháp luật, tổ chức phục vụ nhân dân nghiên cứu pháp luật;

- Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân phường hướng dẫn cộng đồng nhân dân tự quản xây dựng Quy ước, kiểm tra việc thực hiện Quy ước. Thực hiện trợ giúp pháp lý cho người nghèo và các đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật;

- Phối hợp thực hiện chứng thực theo thẩm quyền đối với các công việc thuộc nhiệm vụ được pháp luật quy định;

- Thực hiện các quy định về lưu trữ để phục vụ cho công tác tra cứu, quản lý hồ sơ tài liệu, chế độ báo cáo theo quy định;

- Tham mưu, báo cáo, đề xuất với Ủy ban nhân dân phường xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực được phân công;

- Thực hiện các nhiệm vụ Tư pháp khác theo quy định của pháp luật;

- Phối hợp với các bộ phận chuyên môn khác để làm các nhiệm vụ chung của cơ quan khi lãnh đạo phân công.

7.2: Nhiệm vụ ông Nguyễn Thế Thanh

- Tiếp nhận, giải quyết công tác chứng thực bản sao từ bản chính theo Nghị định 23/2015/NĐ-CP;

- Tiếp nhận, giải quyết công tác sao sổ gốc; chứng thực chữ ký theo thẩm quyền. Thực hiện một số công việc về quốc tịch theo quy định của pháp luật, phối hợp với các bộ phận chuyên môn khác trong việc chứng thực hợp đồng giao dịch;

- Theo dõi công tác hòa giải cơ sở, phối hợp hướng dẫn hoạt động đối với tổ hòa giải, phối hợp với các tổ dân phố, tổng kết công tác hòa giải báo cáo Uỷ ban nhân dân phường và cơ quan tư pháp cấp trên;

- Tham mưu và xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung, triển khai thực hiện về công tác tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện quy ước tổ dân phố; giúp Uỷ ban nhân dân phường tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân. Quản lý tủ sách pháp luật, tổ chức phục vụ nhân dân nghiên cứu pháp luật;

- Tham mưu xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện kế hoạch về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí;

- Tham mưu xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

- Phụ trách công tác thi hành án dân sự theo nhiệm vụ cụ thể được phân cấp; phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan theo dõi việc thực hiện các quyết định giám sát giáo dục tại cộng đồng;

- Nhận đơn thư của công dân trình Chủ tịch phê duyệt chuyển các bộ phận liên quan giải quyết, tham gia giải quyết các đơn thư khi Ủy ban nhân dân phường tổ chức, báo cáo kết quả công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, phòng chống tham nhũng, lãng phí;

- Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân phường hướng dẫn cộng đồng nhân dân tự quản xây dựng Quy ước, kiểm tra việc thực hiện Quy ước. Thực hiện trợ giúp pháp lý cho người nghèo và các đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật;

- Giúp Ủy ban nhân dân phường về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân phường; thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính theo quy định; xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính; theo dõi tiếp nhận xử lý; phản ánh kiến nghị thủ tục hành chính;

- Tham mưu, báo cáo, đề xuất với Ủy ban nhân dân phường xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực được phân công;

- Thực hiện các nhiệm vụ tư pháp khác theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan cấp trên;

- Phối hợp với các bộ phận chuyên môn khác để làm các nhiệm vụ chung của cơ quan khi lãnh đạo phân công.

8. Bộ phận Văn hóa - xã hội: Gồm 02 người: Hoàng Thị Lưu, Nguyễn Thị Hoan.

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân phường tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân phường trong các lĩnh vực: Văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông, lao động, thương binh, xã hội, y tế, giáo dục theo quy định của pháp luật.

8.1: Nhiệm vụ bà Nguyễn Thị Hoan

- Giúp Uỷ ban nhân dân phường về công tác trẻ em; Thống kê dân số trẻ em, lao động, tình hình việc làm, ngành nghề trên địa bàn phường;

- Hướng dẫn và nhận hồ sơ của người xin học nghề, tìm việc làm, người được hưởng chính sách ưu đãi, chính sách xã hội trình Uỷ ban nhân dân phường giải quyết theo thẩm quyền;

- Phối hợp tổ chức thực hiện việc chi trả trợ cấp cho người hưởng chính sách lao động, thương binh và xã hội; Quản lý các đối tượng hưởng chính sách Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường thực hiện công tác chăm sóc, giúp đỡ các đối tượng chính sách, người có công; trợ giúp các đối tượng xã hội ở cộng đồng. Giúp Ủy ban nhân dân phường theo dõi và thực hiện các chương trình xoá đói giảm nghèo;

- Lập chương trình, kế hoạch công tác lao động, thương binh và xã hội trình Uỷ ban nhân dân phường và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt. Giúp Uỷ ban nhân dân phường thực hiện sơ kết, tổng kết báo cáo công tác Lao động - Thương binh - Xã hội;

- Tham mưu, báo cáo, đề xuất với Ủy ban nhân dân phường xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực được phân công;

- Phối hợp với các bộ phận chuyên môn khác để làm các nhiệm vụ chung của cơ quan khi lãnh đạo phân công.

8.2: Nhiệm vụ bà Hoàng Thị Lưu

- Giúp Uỷ ban nhân dân phường trong quản lý các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, ngăn chặn việc truyền bá tư tưởng phản động, đồi truỵ dưới hình thức văn hoá, nghệ thuật và các tệ nạn xã hội khác trên địa bàn phường;

- Giúp Ủy ban nhân dân phường trong công tác phòng chống dịch bệnh; Phòng chống tệ nạn xã hội.

- Chủ trì, phối hợp với các bộ phận chuyên môn của Ủy ban nhân dân phường và Tổ trưởng Tổ dân phố xây dựng hương ước, quy ước ở Tổ dân phố; kiểm tra việc thực hiện Quy ước; thực hiện công tác giáo dục tại địa bàn, phối hợp trong việc xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn phường; Thực hiện trợ giúp pháp lý cho người nghèo và các đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật;

- Tham mưu, báo cáo đề xuất với Ủy ban nhân dân phường xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực được phân công.

- Phối hợp với các bộ phận chuyên môn khác để làm các nhiệm vụ chung của cơ quan khi lãnh đạo phân công.

9. Tổ Quản lý đô thị phường:

- Thực hiện nhiệm vụ theo Đề án 4709 của Ủy ban nhân dân thành phố;

- Tham mưu xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện đảm bảo trật tự xây dựng, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường đô thị trên địa bàn phường;

- Tuyên truyền vận động nhân dân ý thức giữ gìn, đảm bảo trật tự xây dựng, trật tự đường hè, tệ sinh môi trường đô thị trên địa bàn phường;

- Hướng dẫn các hộ kinh doanh sắp xếp hàng hóa, để xe đạp, xe máy, lắp đặt biển quảng cáo đúng quy định;

- Hướng dẫn, sắp xếp các hộ, người kinh doanh, hàng quán trên vỉa hè, người bán hàng rong vào kinh doanh tại các chợ của phường hoặc những nơi được phép kinh doanh theo quy định;

Kiểm tra, phát hiện các trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng, duy trì trật tự đường hè, vệ sinh môi trường đô thị; lập biên bản, tạm giữ hàng hóa, vật dụng vi phạm; xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật;

- Xử lý không để các trường hợp chặt phá cây xanh, quảng cáo bẩn, người ăn xin, hát rong, quảng cáo bán báo lang trên tuyến đường quản lý; giải tỏa các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, kinh doanh hàng quán không đúng nơi quy định;

- Phát hiện, thông báo và kiến nghị với các cơ quan chuyên môn quản lý các lĩnh vực: Điện chiếu sáng, viễn thông, điện lực, công viên, cây xanh, cấp nước, thoát nước về tình trạng kỹ thuật và các sự cố để khắc phục;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường giao.

V. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

1. Chế độ hội họp:

- Thực hiện chế độ giao ban vào sáng thứ 2 hàng tuần;

- Hàng tháng, họp cơ quan Uỷ ban nhân dân phường một lần vào tuần cuối của tháng để kiểm điểm tình hình thực hiện công tác trong tháng qua và đề ra công tác cho tháng tiếp theo, đồng thời phổ biến các chủ trương, chính sách, chế độ mới của Nhà nước và nhiệm vụ mới phải thực hiện;

- Hàng quý, 06 tháng và cuối năm, cơ quan Uỷ ban nhân dân phường báo cáo sơ, tổng kết công tác theo quy định;

- Cơ quan Uỷ ban nhân dân phường có thể tổ chức họp đột xuất để triển khai các công việc cần thiết và cấp bách theo yêu cầu của Đảng ủy, Uỷ ban nhân dân phường hoặc cơ quan Nhà nước cấp trên.

2. Chế độ làm việc:

- Cán bộ, công chức đều có chức danh, nhiệm vụ cụ thể và phải đeo thẻ công chức khi thực hiện nhiệm vụ;

- Cán bộ, công chức phải nghiêm túc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan Uỷ ban nhân dân phường; tận tụy với công vụ; chấp hành nghiêm chỉnh giờ giấc làm việc theo quy định; có thái độ lịch sự, khiêm tốn với tổ chức và công dân đến liên hệ công tác; tôn trọng và lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp, của lãnh đạo Uỷ ban nhân dân phường;

- Cán bộ, công chức phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức và những việc cán bộ, công chức không được làm; thực hành tiết kiệm và tích cực phòng, chống tham nhũng, lãng phí;

- Duy trì nghiêm túc: chế độ thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu; chế độ kiểm tra, hướng dẫn cơ sở; chế độ sinh hoạt, hội họp của cơ quan;

- Cán bộ, công chức có quan hệ bình đẳng trong công tác và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường về lĩnh vực được phân công. Trong trường hợp được cử đi đào tạo, bồi dưỡng phải chủ động bố trí thời gian và đề xuất phương án hỗ trợ để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

3. Trách nhiệm của người đứng đầu:

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường thực hiện đúng chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan trong thi hành nhiệm vụ, công vụ theo Nghị định số 157/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ;

- Có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước trên địa bàn theo đúng quy định;

- Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Nếu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường đi vắng thì Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường điều hành hoạt động của cơ quan khi có ủy quyền của Chủ tịch.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Hàng năm, cán bộ, công chức phải xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác cá nhân trên cơ sở công tác chung của cơ quan để hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm chất lượng và tiến độ thời gian quy định;

- Quy chế này là cơ sở để Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường điều hành, quản lý cơ quan; là căn cứ để Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường giao nhiệm vụ và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức;

- Tất cả cán bộ, công chức có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế này. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì chưa phù hợp hoặc vấn đề mới phát sinh Uỷ ban nhân dân phường sẽ nghiên cứu để bổ sung điều chỉnh kịp thời./.

Nơi nhận:

- Quận ủy - HĐND - UBND quận;

- CT, PCT UBND quận;

- Phòng Nội vụ quận;

- Phòng Tư pháp quận;

- Đảng ủy - HĐND phường;

- CT, PCT UBND phường;

- Ủy ban MTTQ VN và các đoàn thể;

- Các TDP;

- CBCC, người lao động thuộc UBND phường;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Văn Thạo