Trang chủ

Chi tiết bài viết

Quy chế làm việc bộ phận Một cửa liên thông UBND phường Máy Tơ
Ngày đăng 26/08/2017 | 09:46 | Lượt xem: 99

quy chế hoạt động bộ phận Một cửa liên thông UBND phường Máy Tơ năm 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MÁY TƠ

CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số: 18/QĐ-UBND

   Máy Tơ, ngày 16 tháng 3 năm 2017

 

 

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy chế hoạt động, quy chế phối hợp giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 

 

ỦY BAN DÂN PHƯỜNG MÁY TƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa; một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 96/2017/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 của UBND thành phố Hải Phòng ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Xét đề nghị của Văn phòng - Thống kê Ủy ban nhân dân phường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động, quy chế phối hợp giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân phường Máy Tơ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các văn bản về việc ban hành Quy chế hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại phường Máy Tơ trước đây hết hiệu lực.

Điều 3. Trưởng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính; Văn phòng - Thống kê Uỷ ban nhân dân phường, cán bộ, công chức phường, các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBND Quận NQ;

- Phòng Nội vụ Quận Ngô Quyền;

- Phòng Tư pháp Quận Ngô Quyền;

- Đảng ủy - HĐND phường;

- CT, PCT UBND phường;

- Như Điều 3;

- Lưu: VT (05).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Thạo

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG MÁY TƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG, QUY CHẾ PHỐI HỢP

GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA,  MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI  UBND PHƯỜNG MÁY TƠ

( Ban hành kèm theo Quyết định số: 18 /QĐ-UBND ngày 16 tháng  3 năm 2017

 của Uỷ ban nhân dân phường Máy Tơ )

 

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về quy trình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tổ chức hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, kinh phí thực hiện và khen thưởng, kỷ luật trong việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND phường Máy Tơ.

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông

1. Niêm yết công khai, kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, rõ ràng, dễ tiếp cận, dễ khai thác sử dụng thông tin, nội dung thủ tục hành chính; mức thu phí; lệ phí; quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ; họ tên, chức danh công chức; thời gian làm việc và thời gian tiếp nhận và trả kết quả; số điện thoại đường dây nóng; kết quả giải quyết công việc; địa chỉ thư điện tử;

2. Không tự đặt ra thủ tục hành chính, hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật;

3. Đảm bảo giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức, nhanh chóng, thuận tiện, đúng quy định của pháp luật; việc yêu cầu bổ sung chỉ được thực hiện không quá một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ tại Bộ phận "Một cửa";

4. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các công chức chuyên môn trong quá trình giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức;

5. Việc thu phí, lệ phí thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

CHƯƠNG II

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

Điều 3. Vị trí của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân phường đặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường chịu sự quản lý, chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường;

Trưởng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp quản lý công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND phường về việc quản lý công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Điều 4. Thời gian làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  

            Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả làm việc vào các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định). Thời gian làm việc: 08 giờ/01 ngày, cụ thể:

a. Thời gian tiếp nhận và trả kết quả:

Sáng: Từ 7h30' đến 11h30'

Chiều: Từ 13h30' đến 17h

b. Thời gian còn lại trong ngày làm việc để làm công tác sắp xếp và bàn giao hồ sơ.

Điều 5. Công khai thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

1. Thủ tục hành chính được công khai rõ ràng, đầy đủ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy định:

2. Hình thức công khai thủ tục hành chính:

- Niêm yết trên bảng niêm yết thủ tục hành chính (khổ giấy A4, in 01 mặt);

- In thành các bộ tài liệu đặt tại bàn làm việc.

Điều 6. Công khai thông tin đường dây nóng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

1. Công khai số điện thoại cơ quan; địa chỉ thư điện tử của cơ quan, số điện thoại; thư điện tử của Chủ tịch UBND phường; số điện thoại; địa chỉ thư điện tử của Sở Tư pháp để tiếp nhận phản ánh; kiến nghị, góp ý của cá nhân; tổ chức.

2. Hình thức công khai:

- Niêm yết trên bảng niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

- In vào mặt sau Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

- Trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân phường.

Điều 7. Cơ cấu tổ chức và số người làm việc

1. Cơ cấu tổ chức

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân phường gồm: Trưởng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, công chức Tư pháp - Hộ tịch, Văn phòng - Thống kê, Lao động - Thương binh và Xã hội, Địa chính - Xây dựng. Trưởng bộ phận do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân đảm nhiệm.

2. Số người làm việc

Số người làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân phường do Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường bố trí, phân công.

Điều 8. Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

1. Yêu cầu

a) Đội ngũ công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đảm bảo đủ về số lượng và có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp đáp ứng yêu cầu công việc;

b) Có phẩm chất, đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao;

c) Có tác phong, thái độ chuẩn mực, có khả năng giao tiếp tốt với cá nhân, tổ chức.

2. Trách nhiệm

a) Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

b) Tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức thực hiện các giao dịch hành chính;

c) Hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính đầy đủ, rõ ràng, chính xác đảm bảo cá nhân, tổ chức chỉ phải bổ sung hồ sơ một lần;

d) Tiếp nhận hồ sơ hành chính của cá nhân, tổ chức theo quy định;

đ) Chủ động tham mưu, đề xuất sáng kiến cải tiến việc thực hiện thủ tục hành chính; kịp thời phát hiện, kiến nghị với cơ quan, người có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung, thay đổi hoặc hủy bỏ, bãi bỏ các quy định về thủ tục hành chính không khả thi hoặc không phù hợp với tình hình thực tế của địa phương;

e) Mặc đồng phục trong quá trình thực thi nhiệm vụ;

g) Thực hiện các quy định khác của pháp luật.

3. Quyền lợi

a) Được tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ và văn hóa ứng xử, giao tiếp với cá nhân, tổ chức;

b) Được hưởng chế độ hỗ trợ theo quy định.

CHƯƠNG II

QUY TRÌNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA,

 CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

Điều 9. Quy trình thực hiện cơ chế một cửa

1. Tiếp nhận hồ sơ

a) Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc nộp trực tuyến; qua dịch vụ bưu chính, cách thức thực hiện khác theo quy định. Cá nhân, tổ chức khi gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính ghi rõ địa chỉ gửi, địa chỉ nhận kết quả và tự chi trả cước phí theo quy định của đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính.

b) Khi giao dịch tiếp nhận hồ sơ, công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ và xử lý như sau:

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đầy đủ thành phần, số lượng theo quy định: Phải tiếp nhận hồ sơ; nhập thông tin vào phần mềm điện tử và giao giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả có đầy đủ thông tin cho người nộp hồ sơ hoặc gửi vào tài khoản trực tuyến hoặc đại chỉ thư điện tử mà người nộp hồ sơ đã đăng ký.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, chưa đầy đủ thành phần, số lượng theo quy định: Hướng dẫn cụ thể, đầy đủ, một lần; lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ,giao ngay cho người nộp hồ sơ hoặc giửi qua đường bưu chính, hoặc tài khoản trực tuyến; địa chỉ thư điện tử mà người nộp hồ sơ đã đăng ký. Trong thời hạn 24h kể từ thời điểm nhận hồ sơ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả gửi phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đối với hồ sơ được nộp qua đường bưu chính hoặc nộp hồ sơ trực tuyến;

Trường hợp hồ sơ không thuộc phạm vi giải quyết: Hướng dẫn để cá nhân, tổ chức đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Trường hợp cá nhân, tổ chức yêu cầu có văn bản trả lời hoặc hồ sơ được gửi qua dịch vụ bưu chính, gửi trực tuyến, công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phải báo cáo lãnh đạo Ủy ban nhân dân, trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do hồ sơ không được tiếp nhận trong thời gian 24 giờ;

c) Trường hợp công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được phân công giải quyết hồ sơ nhập thông tin vào phần mềm điện tử xử lý như sau:

Đối với hồ sơ quy định giải quyết và trả kết quả ngay, công chức tiếp nhận thẩm định, trình lãnh đạo ký duyệt và trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức trong thời gian 24 giờ;

Đối với hồ sơ quy định thời gian giải quyết theo quy trình ISO hoặc theo quy định; công chức tiếp nhận hồ sơ, giao giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo ký duyệt, trả hồ sơ cho cá nhân, tổ chức đúng hẹn.

2. Giải quyết hồ sơ

Sau khi tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận trả kết quả hồ sơ hành chính, công chức chuyên môn giải quyết như sau:

a) Thẩm định, trình lãnh đạo ký duyệt và trả kết quả hồ sơ đúng hẹn.

b) Hồ sơ chưa đầy đủ điều kiện giải quyết: Yêu cầu công dân nộp hồ sơ bổ sung hồ sơ; nếu bổ sung chưa đầy đủ báo cáo lãnh đạo trả lại hồ sơ, trả lời bằng văn bản. Thời gian giải quyết lần đầu được tính trong thời hạn giải quyết hồ sơ.

c) Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Báo cáo lãnh đạo trả lại hồ sơ; trả lời bằng văn bản nêu rõ lý ro hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ.;

d) Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết: Thực hiện xin lỗi theo quy định tại Quyết định số 2492/2014/QĐ-UBND ngày 13/11/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành quy định về trách nhiệm công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính. Văn bản xin lỗi phải nêu rõ lý do quá hạn và thời hạn trả kết quả lần sau không quá 1/3 thời gian quy định giải quyết công việc đó.

3. Trả kết quả giải quyết

Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện trả kết quả trên phần mềm điện tử và thực hiện như sau:

a) Các hồ sơ đã giải quyết xong: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định; trường hợp cá nhận, tổ chức đã đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính thì việc trả kết quả, thu phí, lệ phí (nếu có) và cước phí được thực hiện qua dịch vụ bưu chính.

b) Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết, phải bổ sung hồ sơ: Liên hệ với cá nhân, tổ chức để đề nghị bổ sung hồ sơ theo quy định.

c) Đối với hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ cá nhân, tổ chức để trả lại hồ sơ kèm theo văn bản thông báo không đủ điều kiện giải quyết hồ sơ. Thông báo được nhập vào mục trả kết quả hồ sơ trong phần mềm điện tử;

d) Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết: Chuyển văn bản xin lỗi của cơ quan cho cá nhân, tổ chức;

đ) Trường hợp cá nhân, tổ chức không đến nhận kết quả theo giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả thì kết quả giải quyết hồ sơ được lưu tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy định;

4. Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đề nghị cá nhân, tổ chức cho ý kiến đánh giá về mức độ hài lòng đối với sự phục vụ của Bộ phận "Một cửa" phường.

Điều 10. Quy trình thực hiện cơ chế "Một cửa liên thông"

1. Tiếp nhận, chuyển hồ sơ

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường Máy Tơ; Bộ phận tiếp nhận trả kết quả của UBND Quận Ngô Quyền, hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tuyến đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường. Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường kiểm tra hồ sơ và xử lý theo quy định và chuyển hồ sơ theo quy định.

2. Giải quyết hồ sơ

Sau khi nhận hồ sơ, công chức tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ lấy ý kiến của cơ quan phối hợp bằng văn bản. Cơ quan được hỏi ý kiến phải trả lời trong thời gian 03 ngày kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến (trong trường hợp cần thẩm tra, xác minh, thời gian có thể kéo dài thêm, nhưng không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến tham gia). Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan phối hợp, công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trình lãnh đạo xét duyệt và trả kết quả giải quyết cho công dân  hoặc chuyển kết quả hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Quận Ngô Quyền trả kết quả.

Trường hợp cơ quan phối hợp không trả lời đúng thời hạn, công chức làm việc tại Bộ phận "Một cửa" trình lãnh đạo, cấp có thẩm quyền quyết định; cơ quan phối hợp phải chịu trách nhiệm về nội dung thuộc trách nhiệm của mình.

3. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết

Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm gửi lại hồ sơ kèm theo thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do, nội dung cần bổ sung. Thời gian các cơ quan đã giải quyết lần đầu được tính trong thời gian giải quyết hồ sơ.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả liên hệ với cá nhân, tổ chức để chuyển văn bản xin lỗi của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (nếu là lỗi của công chức tiếp nhận hồ sơ) và đề nghị bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan.

4. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ. Thông báo được nhập vào mục trả kết quả trên hệ thống phần mềm chính quyền điện tử.

5. Trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết

Công chức tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận phải có văn bản xin lỗi gửi cá nhân, tổ chức, văn bản nêu rõ lý do quá hạn trả kết quả.

6. Trả kết quả giải quyết

Thực hiện trả kết quả theo quy định.

Điều 11. Phối hợp giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa liên thông.

Trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa liên thông, công chức phối hợp giải quyết hồ sơ của cá nhân, tổ chức theo đúng trình tự, thời hạn quy định.

CHƯƠNG III

CÔNG TÁC KIỂM TRA, BÁO CÁO, LƯU TRỮ

Điều 12. Công tác kiểm tra, báo cáo

1. Định kỳ 3 tháng một lần, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, công chức chuyên môn, các tổ chức liên quan tổ chức đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm.

2. Định kỳ mỗi tuần 01 lần, công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính báo cáo lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường kết quả, thời gian giải quyết công việc;

3. Công chức Văn phòng - Thống kê hàng tuần tổng hợp báo cáo lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường.

Điều 13. Lưu trữ hồ sơ

Công chức chuyên môn thực hiện lưu trữ hồ sơ theo quy định; thực hiện chuyển giao hồ sơ lưu trữ theo quy định.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Trưởng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính; cán bộ, công chức và các đơn vị liên quan trong việc giải quyết thủ tục hành chính, cá nhân, tổ chức chịu trách nhiệm thi hành quy chế này.

Điều 15. Sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động tại Bộ phận "Một cửa", "Một cửa liên thông"

Trong quá trình thực hiện nếu thấy có vướng mắc, hoặc chưa phù hợp cần góp ý sửa đổi, điều chỉnh bổ sung thì cán bộ, công chức tổng hợp về Văn phòng Ủy ban nhân dân báo cáo Chủ tịch UBND phường xem xét quyết định./.

Điều 16. Kinh phí thực hiện, khen thưởng, kỷ luật

Kinh phí hoạt động tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính từ ngân sách Nhà nước. Cá nhân, tổ chức có thành tích trong hoạt động tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính được khen thưởng theo quy định; cá nhân, tổ chức vi phạm các hoạt động tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

   Nguyễn Văn Thạo