Trang chủ

Giới thiệu chung

Kế hoạch: Tuyên truyền đợt lấy ý kiến tham gia dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên địa bàn Phường Máy Tơ
Ngày đăng 26/02/2013 | 12:00 | Lượt xem: 182

Bộ phận văn hoá thông tin tuyên truyền các tài liệu liên quan đến việc lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 trên hệ thống loa truyền thanh, trang điện tử của phường.

Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-HĐPHCTPBGDPL ngày 01/02/2013 của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến Giáo dục Pháp luật quận Ngô Quyền về việc tuyên truyền đợt lấy ý kiến tham gia Dự thảo Hiến pháp năm 1992 trên địa bàn quận Ngô Quyền, Hội đồng phổ biến Giáo dục Pháp luật phường Máy Tơ xây dựng kế hoạch tuyên truyền về đợt lấy ý kiến tham gia Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên địa bàn phường Máy Tơ như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Góp phần định hướng tư tưởng cho cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn phường Máy Tơ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc lấy ý kiến nhân dân tham gia Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là một cuộc sinh hoạt chính trị rộng lớn và thực sự dân chủ;

- Tạo sự nhất trí cao trong Đảng và sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần xây dựng Hiến pháp theo đúng yêu cầu của Nghị quyết Trung ương 05- NQ/TƯ (Khoá XI);

- Nâng cao tinh thần cảnh giác với các thế lực thù địch, cơ hội, lợi dụng việc lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 để tuyên truyền xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, bác bỏ chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2. Yêu cầu

- Phát huy vai trò của các cấp, các ngành trong việc phối hợp với Uỷ ban nhân Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và các đoàn thể vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 thực sự là kết tinh ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của cán bộ, đảng viên và nhân dân phường Máy Tơ;

- Việc lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 phải bám sát Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Trung ương 05-NQ/TW(khoá XI), Nghị quyết Quốc hội 06/2011/QH 13 và gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương;

- Công tác tuyên truyền phải được tiến hành khẩn trương, đồng bộ và hiệu quả; bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, chính xác, phục vụ tốt việc lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN ĐỢT LẤY Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992

- Việc tuyên truyền đợt lấy lý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 cần tập trung vào những nội dung sau:

- Giới thiệu Kế hoạch số 385/KH-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2013 của UBND thành phố Hải Phòng về việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên địa bàn thành phố Hải Phòng và Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2013 của UBND quận Ngô Quyền;

                   - Ý nghĩa, vai trò của Hiến pháp trong đời sống chính trị, kinh tế - xã hội. Quyền và nghĩa vụ công dân trong việc chấp hành Hiến pháp, pháp luật;

                   - Kết quả tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992;

                   - Kế hoạch, lộ trình thực hiện sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 của Quốc hội, Chính phủ, Uỷ ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp.

Dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 và những nội dung thảo luận theo hướng dẫn của Uỷ ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992;

Ý kiến góp ý của các đại biểu Quốc hội, các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân vào Dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992.

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN ĐỢT LẤY Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992

1. Thông qua các phương tiện thông tin

- Bộ phận văn hoá thông tin tuyên truyền các tài liệu liên quan đến việc lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 trên hệ thống loa truyền thanh, trang điện tử của phường.

2. Thông qua đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền đợt lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 cho đội ngũ tuyên viên pháp luật ở cơ sở, cung cấp các tài liệu, cơ sở vật chất đảm bảo cho tuyên truyền viên pháp luật hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

3. Thông qua các tài liệu tuyên truyền

- Tiếp nhận đầy đủ, in sao và cung cấp kịp thời các tài liệu tuyên truyền đợt lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

4. Thông qua các hình thức cổ động trực quan: pano, áp phích, khẩu hiệu...

- Bộ phận văn hoá và thông tin có trách nhiệm thực hiện việc tuyên truyền thông qua các hình thức cổ động trực quan để thu hút đông đảo nhân dân tham gia vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên các tuyến đường trọng điểm của phường.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ phận Tư pháp - Hộ tịch

- Là cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phường, tham mưu với Hội đồng đôn đốc thực hiện nội dung Kế hoạch này, chuẩn bị tài liệu, cơ sở vật chất, địa điểm, bố trí báo cáo viên để tổ chức tốt các hội nghị tuyên truyền tại phường đảm bảo chất lượng và thời gian;

- Tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên truyền cho các thành viên Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến giáo dục Pháp luật phường, tuyên truyền viên pháp luật cơ sở.

2. Các Tổ dân phố

- Căn cứ vào Kế hoạch này chủ động triển khai thực hiện việc tuyên truyền phổ biến về đợt lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đảm bảo thông tin nhanh chóng, chính xác, hiệu quả, đúng tiến độ đến toàn thể cán bộ, và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường; tiếp nhận các tài liệu để tuyên truyền tại các cuộc họp, trên các bảng tin tại tổ dân phố,..

3. Các thành viên của Hội đồng PHPBGDPL, các bộ phận chuyên môn của phường và các đoàn thể

- Các thành viên, các bộ phận chuyên môn căn cứ vào kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ của mình cần tuyên truyền về ý nghĩa của đợt lấy ý kiến Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 cho toàn thể cán bộ, công chức và người lao động đảm bảo 100% cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động đều có ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

V. THỜI GIAN

- Việc tuyên truyền đợt lấy ý kiến tham gia Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 được thực hiện theo tiến độ sau:

- Từ 01/02/2013 đến 15/02/2013: Mở đợt tuyên truyền việc lấy ý kiến tham gia Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên tất cả các phương tiện với tất cả các hình thức để toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân trên địa bàn biết rõ đợt lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và tích cực tham gia;

- Từ 15/02/2013 đến hết ngày 28/02/2013 song song với việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, các bộ phận chuyên môn, các tổ dân phố tiếp tục tuyên truyền về đợt lấy ý kiến để tu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các ban, ngành, đoàn thể, các tổ dân phố phản ánh về bộ phận thường trực ( đồng chí Nguyễn Thế Thanh - Công chức Tư pháp phường ) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân phường./.