Trang chủ

Giới thiệu chung

Kế hoạch: Triển khai Pháp lệnh Thực hiện dân chủ trên địa bàn phường năm 2013
Ngày đăng 20/02/2013 | 12:00 | Lượt xem: 183

Tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường, các Tổ dân phố: Tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, bảng tin, qua các cuộc họp với cán bộ cơ sở, tuyên truyền rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn về việc thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở địa phương.

Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 15/8/2007 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về triển khai Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 28/01/2013 của Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền về Triển khai Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở các phường trên địa bàn quận Ngô Quyền năm 2013;

Thực hiện chương trình công tác năm 2013 của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở phường Máy Tơ, Ủy ban nhân dân phường Máy Tơ xây dựng kế hoạch triển khai Pháp lệnh Thực hiện dân chủ trên địa bàn phường năm 2013, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tuyên truyền rộng rãi nội dung Pháp lệnh và các văn bản có liên quan đến thực hiện dân chủ ở cơ sở nhằm nâng cao nhận thức về thực hiện dân chủ đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn phường. Thực hiện dân chủ gắn với việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần đẩy mạnh việc thực hiện cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức công tâm, thạo việc, khắc phục tình trạng quan liêu, cửa quyền tham nhũng gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân.

Phát huy quyền làm chủ, sức sáng tạo của nhân dân, động viên sức mạnh vật chất và tinh thần to lớn của nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, tăng cường đoàn kết, xây dựng Đảng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

2. Yêu cầu

Triển khai thực hiện Pháp lệnh nghiêm túc, đồng bộ, sâu rộng từ phường đến các tổ dân phố để mọi người dân hiểu và thực hiện tốt nội dung Pháp lệnh và các văn bản có liên quan, tránh làm hình thức. Đảm bảo sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự tham gia phối  hợp của các tổ chức chính trị, xã hội trên địa  bàn phường.

II. NỘI DUNG

1. Công tác tuyên truyền

Tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường, các Tổ dân phố: Tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, bảng tin, qua các cuộc họp với cán bộ cơ sở, tuyên truyền rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn về việc thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở địa phương.

Tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền về nội dung của Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; hướng dẫn thực hiện một số điều của Pháp lệnh; các văn bản triển khai thực hiện Pháp lệnh của Thành phố; của Quận đến các ban, ngành, đoàn thể và đội ngũ cán bộ chủ chốt.

Trong công tác tuyên truyền cần chú trọng tuyên truyền, động viên các tập thể, cá nhân thực hiện tốt, tiêu biểu, đồng thời phê bình những tập thể cá nhân không quan tâm hoặc cản trở việc thực hiện Pháp lệnh thực hiện dân chủ, các hành vi lợi dụng dân chủ làm mất trật tự an toàn xã hội.

Bộ phận Văn hóa - Thông tin: Có kế hoạch tuyên truyền trên loa truyền thanh, bảng tin, tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường, tại các Tổ dân phố tuyên truyền về nội dung của Pháp lệnh.

2. Công tác chỉ đạo

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC phường, Ủy ban nhân dân phường cùng các ban, ngành tổ chức phối hợp với:

- MTTQ, Hội CCB phường, tham mưu triển khai thực hiện Pháp lệnh từ phường đến các Tổ dân phố.

- MTTQ và các tổ chức thành viên cùng xây dựng kế hoạch tham gia giám sát việc thực hiện dân chủ ở địa phương. Nội dung nhân dân tham gia giám sát qua ban thanh tra nhân dân, màng lưới cán bộ tổ dân phố đồng thời nhân dân thực hiện quyền giám sát thông qua hoạt động của MTTQ, Thanh tra nhân dân và các tổ chức đoàn thể.

- Ủy ban nhân dân phường thực hiện niêm yết, thông báo công khai các chế độ chính sách liên quan tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường, tại các Tổ dân phố.

Ủy ban nhân dân phường bố trí lịch tiếp dân và có hộp thư góp ý của nhân dân tại Phòng tiếp dân và "bộ phận tiếp nhận và trả kết quả liên thông hiện đại".

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ủy ban nhân dân cùng các ban, ngành, đoàn thể triển khai công tác phối hợp với MTTQ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, báo cáo Đảng uỷ, Ban chỉ đạo thực hiện QCDC phường.

- Căn cứ vào nội dung trên các ban, ngành, đoàn thể phường xây dựng kế hoạch thực hiện Pháp lệnh Thực hiện dân chủ của ngành mình, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện 06 tháng, 01 năm vào ngày 10 tháng 6 và tháng 12 về Ủy ban nhân dân (qua bộ phận Văn phòng - Thống kê) để Ban chỉ đạo QCDC phường tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo thực hiện QCDC quận.