Trang chủ

Hình ảnh hoạt động

Triển khai mô hình “Tự quản về công tác Trật tự đường hè An toàn giao thông và nếp sống văn minh đô thị - Vệ sinh môi trường” Tại cộng đồng dân cư năm 2012
Ngày đăng 27/05/2012 | 12:00 | Lượt xem: 180

Thực hiện chủ đề hành động năm 2012 của Thành phố Hải Phòng và Chương trình hành động của Uỷ ban nhân dân phường Máy Tơ về thực hiện chủ đề “Năm đô thị và an toàn giao thông”.

KẾ HOẠCH

Triển khai mô hình "Tự quản về công tác Trật tự đường hè

An toàn giao thông và nếp sống văn minh đô thị - Vệ sinh môi trường"

Tại cộng đồng dân cư năm 2012

 

Thực hiện chủ đề hành động năm 2012 của Thành phố Hải Phòng và Chương trình hành động của Uỷ ban nhân dân phường Máy Tơ về thực hiện chủ đề "Năm đô thị và an toàn giao thông".

Căn cứ chương trình công tác năm và chương trình thực hiện chủ đề  năm của Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Máy Tơ. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Máy Tơ xây dựng kế hoạch, triển khai mô hình " Tự quản về công tác Trật tự đường hè - An toàn giao thông và nếp sống văn minh đô thị - Vệ sinh môi trường" ở cộng đồng dân cư năm 2012 với những nội dung sau đây:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân về công tác an toàn giao thông và trật tự đô thị trên địa bàn phường Máy Tơ, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ đề năm của Thành phố " Năm đô thị và an toàn giao thông".

- Thông qua việc phát động và triển khai xây dựng mô hình về công tác "Trật tự đường hè - An toàn giao thông  - Nếp sống văn minh đô thị - Vệ sinh môi trường" gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở Tổ dân phố" để phát triển bền vững, góp phần xây dựng Tổ dân phố văn hoá, gia đình văn hoá và mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống.

- Tiếp tục phát động và nhân rộng các mô hình nhằm tạo thành phong trào thi đua trong mọi tầng lớp nhân dân và đảm bảo trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị trên địa bàn phường.

II. NỘI DUNG XÂY DỰNG VÀ NHÂN RỘNG MÔ HÌNH

1. Đối với cộng đồng dân cư Tổ dân phố

Thực hiện chủ đề năm của Thành phố và chương trình hành động của Ủy ban nhân dân phường Máy Tơ về thực hiện chủ đề năm 2012 "Năm đô thị và an toàn giao thông".

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Máy Tơ tâp trung triển khai một số nội dung sau về xây dựng mô hình tự quản về công tác " Trật tự đuờng hè - An toàn giao thông và nếp sống văn minh đô thị - Vệ sinh môi trường" ở cộng đồng dân cư năm 2012 (sau đây viết tắt là: TTĐH, ATGT, NSVMĐT, VSMT).

- Các Tổ dân phố có bản cam kết giữ gìn TTĐH - ATGT và NSVMĐT-VSMT ở Tổ dân phố.

- Có từ 95% hộ gia đình trở lên và 100% đoàn viên, hội viên không vi phạm về TTĐH - ATGT và NSVMĐT - VSMT.

- Có đội tự quản về công tác TTĐH - ATGT và NSVMĐT - VSMT ở Tổ dân phố.

- Tổ chức thực hiện đầy đủ những quy ước xây dựng Tổ dân phố trong cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở Tổ dân phố" và bản cam kết giữ gìn TTĐH - ATGT và NS VMĐT - VSMT ở Tổ dân phố.

- Có các hình thức biện pháp tự kiểm tra, đôn đốc các hộ gia đình trong Tổ dân phố tự giác, tích cực tham gia giữ gìn TTĐH - ATGT và NSVMTĐT -VSMT, không tụ tập đông người gây ắc tắc giao thông.

- Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong Tổ dân phố không vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, tích cực tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp. Bảo đảm lòng đường, hè đường thông thoáng, an toàn.

- Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong Tổ dân phố nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 15 của Thành Uỷ về việc "thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội".

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mỗi tổ chức, mỗi thành viên, tích cực, chủ động tuyên truyền, vận động và triển khai tới đoàn viên, hội viên, từng gia đình về nội dung tự quản giữ gìn TTĐH - ATGT và NSVMĐT - VSMT ở Tổ dân phố năm 2012.

2. Đối với hộ gia đình

- Không chiếm dụng vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, để xe đúng nơi quy định.

- Không vi phạm về trật tự xây dựng và an toàn giao thông.

- Không tụ tập đông người gây ắc tắc giao thông.

- Tích cực tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp ở Tổ dân phố.

- Tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn " TTĐH - ATGT và NSVMĐT - VSMT" ở địa phương; có ý thức khi tham gia giao thông.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật và các quy ước của địa phương, Tổ dân phố về xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá giữ gìn "TTĐH - ATGT và NSVMĐT - VSMT".

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Quý 2/2012

+ Xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình.

+ Mở hội nghị Trưởng ban công tác mặt trận, Tổ trưởng dân phố hướng dẫn tổ chức thực hiện mô hình.

+ Hướng dân các tổ dân phố tổ chức thực hiện mô hình.

- Quý 3/2012

+ Trung tuần quý 3 kiểm tra việc tổ chức thực hiện chương trình chủ đề năm và tổ chức thực hiện mô hình 50% tổ dân phố.

- Quý 4/2012

+ Kiểm tra 50% Tổ dân phố còn lại việc tổ chức thực hiện chương trình hành động chủ đề năm và tổ chức thực hiện mô hình dự kiến vào tháng 9, tháng 10/2012).

+ Tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2012, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ năm và tổ chức thực hiện mô hình tự quản về công tác "TTDH - ATGT và NSVMĐT" ở cộng đồng dân cư năm 2012.

Đề nghị các Ban công tác Mặt trận và các Tổ dân phố tổ chức thực hiện./.